Openbaar basisonderwijs Amersfoort

Meerkring Openbaar Primair Onderwijs Amersfoort helpt leerlingen succesvol te zijn in het vervolgonderwijs • helpt leerlingen succesvol deel te nemen aan de maatschappij • helpt leerlingen een eigen waardevolle bijdrage te leveren.

obs De Border


De Border, paspoort naar grenzeloos onderwijs. In alle groepen van de school wordt aandacht besteed aan het Engelse taalonderwijs aan de hand van de methode Take it easy. De taalgevoelige leeftijd van kinderen ligt tussen het 4de en 7de levensjaar, dus vroeg starten met het leggen van de basis voor het leren van een vreemde taal vinden wij een groot voordeel van vroegtijdig vreemde taalonderwijs . In deze jaren leren de kinderen een taal op een spontane en speelse manier. Leerlingen op De Border zitten in de klas met leeftijdsgenootjes. Er wordt gewerkt met eigentijdse leermethoden. Voor elk leerjaar is op basis van deze methoden basisleerstof vastgesteld. Per vakgebied staat dit beschreven in het groepsplan.

School in de Wereld

Kinderen van nu groeien op in een internationaliserende, multiculturele samenleving. Respectvol kunnen omgaan met verschillen tussen mensen en culturen is een voorwaarde om goed te functioneren. Het is belangrijk dat kinderen dit ook op onze school leren. Het is niet vanzelfsprekend dat leerlingen op school kinderen (en hun ouders) met een andere achtergrond ontmoeten. Beelden over elkaar zijn vaak gebaseerd op vooroordelen. Via het project School in de Wereld proberen we deze beelden te nuanceren en vooroordelen weg te nemen. Onze school doet hieraan mee en noemt zich ‘School in de Wereld’. Op een School in de Wereld – en dus op De Border – is iedereen evenveel waard. Pesten, uitlachen, vooroordelen en discriminatie worden bestreden. Leerkrachten, leerlingen én ouders leveren daar een bijdrage aan. Door allerlei activiteiten te organiseren besteden we aandacht aan verschillen en overeenkomsten tussen mensen. Het motto is: verbreed je horizon!

Het gebouw

De Border ligt in Nieuwland, een nieuwbouwwijk in het noorden van Amersfoort met ruim 15.000 inwoners. De hoofdlocatie van De Border is een gebouw met 16 klaslokalen, 2 speellokalen, een mediatheek en een cultuurlokaal. Tevens huisvest De Border peuterschool Flipper, voor- en buitenschoolse opvang De Waterval en buitenschoolse opvang van Partou en een logopediepraktijk. Ook houdt het Wijkteam Nieuwland spreekuur in de school.

Open dagen

Op De Border zijn er inloopmiddagen op:
31 oktober 2017
7 februari 2018
19 april 2018